Kolejne pokolenie kobiet będzie musiało poczekać na parytet płci, zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego Global Gender Gap 2021. 

Kolejne pokolenie kobiet będzie musiało poczekać na parytet płci, zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego Global Gender Gap 2021. Ponieważ wpływ pandemii COVID-19 jest nadal odczuwalny, zmniejszanie globalnej różnicy płci zwiększyło się o jedno pokolenie z 99,5 lat do 135,6 lat.

Kluczowe wnioski

Global Gender Gap Index porównuje ewolucję różnic ze względu na płeć w czterech kluczowych wymiarach (uczestnictwo i możliwości gospodarcze, osiągnięcia edukacyjne, zdrowie i przeżycie oraz upodmiotowienie polityczne) i śledzi postępy w kierunku ich zniwelowania w czasie.

W tym roku indeks Global Gender Gap porównuje 156 krajów, zapewniając narzędzie do porównywania między krajami i ustalania priorytetów najskuteczniejszych polityk potrzebnych do zlikwidowania różnic między płciami. Metodologia indeksu pozostaje stabilna od czasu jego pierwotnej koncepcji w 2006 r., co stanowi podstawę solidnej analizy między krajami i szeregów czasowych. Global Gender Gap Index mierzy wyniki w skali od 0 do 100, a wyniki można interpretować jako dystans do parytetu (tj. procent luki płci, która została zamknięta).

14. edycja raportu, Global Gender Gap Report 2020 , została uruchomiona w grudniu 2019 r., wykorzystując najnowsze dostępne w tamtym czasie dane. 15. edycja, Global Gender Gap Report 2021 , ukazuje się nieco ponad rok po oficjalnym ogłoszeniu pandemii COVID-19. Wstępne dowody sugerują, że kryzys zdrowotny i związany z nim kryzys gospodarczy bardziej dotknęły kobiety niż mężczyzn, częściowo ponownie otwierając luki, które zostały już zamknięte.

Poniżej przedstawiamy wyniki raportu z 2021 roku.

 • W skali globalnej średni dystans osiągnięty do parytetu wynosi 68%, co jest krokiem wstecz w porównaniu z 2020 r. (-0,6 punktu procentowego). Liczby te wynikają głównie ze spadku wyników dużych krajów. Przy obecnej trajektorii zajmie 135,6 lat, aby zniwelować różnice między płciami na całym świecie.
 • Luka płci w zakresie wzmocnienia pozycji politycznej pozostaje największą z czterech śledzonych luk, która do tej pory została zamknięta tylko w 22%, a od edycji raportu z 2020 r. poszerzyła się o 2,4 punktu procentowego. W 156 krajach objętych indeksem kobiety stanowią jedynie 26,1% z około 35 500 miejsc w parlamencie i zaledwie 22,6% z ponad 3400 ministrów na całym świecie. W 81 krajach na dzień 15 stycznia 2021 r. nie było kobiety na czele państwa. Przy obecnym tempie postępu Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że osiągnięcie parytetu płci w polityce zajmie 145,5 roku.
 • Pogłębiające się różnice między płciami w partycypacji politycznej były napędzane negatywnymi tendencjami w niektórych dużych krajach, które równoważyły ​​postęp w innych 98 mniejszych krajach. . W skali globalnej od poprzedniej edycji raportu w parlamentach zasiada więcej kobiet, a dwa kraje wybrały swoją pierwszą kobietę na premiera (Togo w 2020 r. i Belgia w 2019 r.).
 • Luka płci pod względem uczestnictwa i szans w gospodarce pozostaje drugą co do wielkości z czterech kluczowych luk śledzonych przez indeks. Według tegorocznych wyników indeksu, do tej pory zlikwidowano 58% tej luki. Różnica ta nieznacznie się poprawiła od czasu wydania raportu z 2020 r., w związku z czym szacujemy, że zamknięcie zajmie kolejne 267,6 lat.
 • Powolny postęp obserwowany w zmniejszaniu luki w zakresie uczestnictwa w gospodarce i możliwości jest wynikiem dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony odsetek kobiet wśród wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie, podobnie jak postęp w kierunku równości płac, choć w wolniejszym tempie. Z drugiej strony, ogólne dysproporcje w dochodach są nadal tylko częściowo możliwe do zniwelowania i nadal brakuje kobiet na stanowiskach kierowniczych, przy czym kobiety stanowią zaledwie 27% wszystkich stanowisk kierowniczych. Dodatkowo dane dostępne dla edycji raportu z 2021 r. nie odzwierciedlają jeszcze w pełni wpływu pandemii. Prognozy dla wybranych krajów pokazują, że różnice między płciami w zakresie aktywności zawodowej są większe od wybuchu pandemii. W skali globalnej ekonomiczne różnice między płciami mogą zatem być od 1% do 4% większe niż podano.
 • Luki płci w zakresie osiągnięć edukacyjnych, zdrowia i przetrwania są prawie zamknięte. Jeśli chodzi o osiągnięcia edukacyjne, 95% tej luki płciowej zostało zlikwidowane na całym świecie, przy czym 37 krajów już jest na równi. Jednak „ostatnia mila” postępu postępuje powoli. Indeks szacuje, że przy obecnej trajektorii całkowite wypełnienie tej luki zajmie kolejne 14,2 roku. W dziedzinie zdrowia i przeżycia 96% tej różnicy płci zostało zlikwidowane, odnotowując marginalny spadek od zeszłego roku (nie z powodu COVID-19), a czas na wypełnienie tej luki pozostaje nieokreślony. Zarówno w przypadku edukacji, jak i zdrowia, chociaż postęp jest wyższy niż w przypadku gospodarki i polityki w danych globalnych, istnieją ważne przyszłe konsekwencje zakłóceń spowodowanych pandemią, a także ciągłe wahania jakości pod względem dochodów, położenia geograficznego, rasy i pochodzenia etnicznego.

Luki płciowe, COVID-19 i przyszłość pracy

 • Dane o wysokiej częstotliwości dla wybranych gospodarek z MOP, LinkedIn i Ipsos oferują terminową analizę wpływu pandemii COVID-19 na różnice między płciami w uczestnictwie w gospodarce. Wczesne prognozy MOP sugerują, że pracę straciło 5% wszystkich zatrudnionych kobiet w porównaniu z 3,9% zatrudnionych mężczyzn. Dane z LinkedIn pokazują ponadto wyraźny spadek zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowniczych, co prowadzi do odwrócenia od 1 do 2 lat postępu w wielu branżach. Podczas gdy branże takie jak oprogramowanie i usługi informatyczne, usługi finansowe, zdrowie i opieka zdrowotna oraz produkcja przeciwstawiają się temu trendowi, następuje bardziej dotkliwe zniszczenie ogólnych ról w branżach o większym udziale kobiet, takich jak sektor konsumencki, organizacje non-profit, oraz Media i komunikacja. Dodatkowo,
 • Kryzys COVID-19 przyspieszył również automatyzację i cyfryzację, przyspieszając zakłócenia na rynku pracy. Dane wskazują na istotne wyzwania dla parytetu płci w przyszłości miejsc pracy ze względu na rosnącą segregację zawodową ze względu na płeć. Tylko dwa z ośmiu śledzonych klastrów „miejsca pracy jutra” (Ludzie i kultura oraz Produkcja treści) osiągnęły parytet płci, podczas gdy większość wykazuje poważną niedoreprezentację kobiet.
 • Luki płci są bardziej prawdopodobne w sektorach, które wymagają przełomowych umiejętności technicznych. Na przykład w Cloud Computing kobiety stanowią 14% siły roboczej; w inżynierii, 20%; aw danych i sztucznej inteligencji 32%. Podczas gdy osiem klastrów pracy zazwyczaj doświadcza dużego napływu nowych talentów, przy obecnym tempie napływy te nie równoważą segregacji zawodowej, a przejście do dziedzin, w których kobiety są obecnie niedostatecznie reprezentowane, wydaje się nadal trudne. Na przykład obecny udział kobiet w Cloud Computing wynosi 14,2%, a liczba ta poprawiła się tylko o 0,2 punktu procentowego, podczas gdy udział kobiet w rolach związanych z danymi i sztuczną inteligencją wynosi 32,4%, a liczba ta odnotowała niewielki spadek o 0,1 punktu procentowego od lutego 2018.
 • Ten raport przedstawia również nową miarę stworzoną we współpracy z zespołem LinkedIn Economic Graph, która odwzorowuje różnicę między prawdopodobieństwem ambitnej zmiany pracy przez mężczyzn i kobiety. Wskaźnik pokazuje, że kobiety doświadczają większej różnicy między płciami w przypadku zmiany pracy w oparciu o potencjał w dziedzinach, w których są obecnie niedostatecznie reprezentowane, takich jak Cloud Computing, gdzie różnica w zmianie pracy wynosi 58%; Inżynieria, gdzie luka wynosi 42%; oraz Rozwój Produktu, gdzie różnica wynosi 19%.
 • Dzięki połączonemu efektowi przyspieszonej automatyzacji, rosnącej „podwójnej zmiany” i innej dynamiki rynku pracy, takiej jak segregacja zawodowa, pandemia prawdopodobnie będzie miała negatywny wpływ na przyszłe możliwości ekonomiczne kobiet, ryzykując gorsze perspektywy ponownego zatrudnienia i utrzymujący się spadek liczby dochód. Polityka i praktyki odzyskiwania pozytywnej płci mogą stawić czoła tym potencjalnym wyzwaniom. Po pierwsze, raport zaleca dalsze inwestycje w sektor opieki oraz sprawiedliwy dostęp do urlopów opiekuńczych dla mężczyzn i kobiet. Po drugie, polityki i praktyki muszą aktywnie koncentrować się na przezwyciężaniu segregacji zawodowej ze względu na płeć. Po trzecie, skuteczna polityka przekwalifikowywania się w połowie kariery zawodowej, w połączeniu z praktykami menedżerskimi, które zawierają solidne, bezstronne praktyki zatrudniania i awansowania, utorują drogę do bardziej równej płci w przyszłości pracy.

Różnice między płciami według gospodarki i regionu and

 • Islandia po raz dwunasty jest krajem najbardziej równouprawnionym pod względem płci na świecie. W pierwszej dziesiątce znajdują się:
 • Pięć krajów, które w tym roku poprawiły się najbardziej, to Litwa, Serbia, Timor Wschodni, Togo i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zmniejszyły różnice między płciami o co najmniej 4,4 punktu procentowego lub więcej. Timor Wschodni i Togo należą również do czterech krajów (w tym Wybrzeża Kości Słoniowej i Jordanii), którym udało się zlikwidować lukę w uczestnictwie i szansach gospodarczych o co najmniej 10 pełnych punktów procentowych w ciągu jednego roku. Trzy nowe kraje zostały ocenione w tym roku po raz pierwszy: Afganistan (44,4% zamkniętej luki płci, 156.), Gujana (72,8%, 53.) i Niger (62,9%, 138.).
 • Istnieją znaczne różnice między różnymi regionami geograficznymi i wewnątrz nich. Europa Zachodnia pozostaje regionem, który poczynił największe postępy w kierunku parytetu płci (77,6%) i nadal rozwija się w tym roku. Ameryka Północna jest na drugim miejscu pod względem stopnia zaawansowania (76,4%), również poprawiając się w tym roku, a za nią plasują się Ameryka Łacińska i Karaiby (72,1%) oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa (71,2%). Kilka miejsc po przecinku poniżej znajduje się region Azji Wschodniej i Pacyfiku (68,9%), jeden z najlepiej rozwiniętych regionów, tuż przed Afryką Subsaharyjską (67,2%) i przewyższający Azję Południową (62,7%). Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pozostaje obszarem o największej różnicy (60,9%).
 • Przy obecnym tempie względnym różnice między płciami mogą potencjalnie zostać zlikwidowane w ciągu 52,1 roku w Europie Zachodniej, 61,5 roku w Ameryce Północnej i 68,9 roku w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. We wszystkich pozostałych regionach zlikwidowanie różnicy płci zajmie ponad 100 lat: 121,7 lat w Afryce Subsaharyjskiej, 134,7 lat w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, 165,1 lat w Azji Wschodniej i na Pacyfiku, 142,4 lat na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej i 195,4 lat w Azji Południowej.

Pełny raport, pobierz tutaj:

Raport Global Gender Gap 2021

Źródło: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/digest

UMÓW WIZYTĘ

Skorzystaj z poniższego formularza w celu umówienia wizyty w gabinecie lub jeśli wolisz- spotkania online

[booking options='{calendar months_num_in_row=2 width=768px cell_height=50px}’]
 • Każda sesja trwa 50 minut, w kalendarzu jest możliwość wyboru podwójnej sesji, rezerwując czas dwóch godzin, rezerwujesz 100 minut sesji.
 • Wybranie wizyty nie oznacza rezerwacji terminu, potwierdzenie otrzymasz na podany adres e-mail.
Skip to content