REGULAMIN

z dnia 26 czerwca 2021 roku

sklepu internetowego „Świadoma Komunikacja”

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu komunikatywnie.pl, zwanego dalej „serwisem” oraz warunki sprzedaży usług i ich świadczenia drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę Świadoma Komunikacja Agata Baryła, pl. Hołdu Pruskiego 8/403a; 70-550 Szczecin; NIP: 955 106 89 49, zwanego dalej „usługodawcą”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie użyto wyrażenia:

 1. klient – oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której mocą ustawy przyznano zdolność prawną, dokonującą transakcji z usługodawcą przez złożenie zamówienia usługi płatnej oferowanej w serwisie i zawarcie z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość;
 2. użytkownik – oznacza osobę korzystająca z serwisu, używająca do tego celu konta utworzonego w serwisie na podstawie regulaminu;
 3. odwiedzający – oznacza klienta, użytkownika i inną osobę wyświetlającą serwis;
 4. usługa płatna – oznacza cyfrowy produkt płatny i inny produkt płatny oferowany w serwisie;
 5. cyfrowy produkt płatny – oznacza oferowaną w serwisie odpłatną, zupełnie cyfrową treść, w szczególności w postaci e-booka, konsultacji on-line lub innego nagrania obrazu i dźwięku, takiego jak szkolenie lub kurs, przesłaną do klienta drogą elektroniczną na wykorzystywane przez niego urządzenie elektroniczne, do której klient uzyskuje dostęp po zawarciu z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość i wpłaceniu ceny;
 6. inny produkt płatny – oznacza oferowany w serwisie odpłatny towar, inny niż cyfrowy produkt płatny;
 7. darmowa treść – treść serwisu udostępniona odwiedzającym nieodpłatnie.

Rozdział 2

Warunki korzystania z serwisu

§ 3. 1. Usługodawca:

 1. utrzymuje serwer, na którym funkcjonuje serwis, gromadzi w nim dane w zakresie koniecznym do realizowania celów serwisu, udostępnia odwiedzającemu darmowe treści oraz umożliwia klientom dokonanie transakcji w serwisie i zawarcie umowy sprzedaży na odległość usług oferowanych w serwisie;
 2. prowadzi sprzedaż detaliczną i świadczy na rzecz klienta zakupioną przez niego usługę zgodnie z treścią przedstawionej w serwisie oferty i postanowieniami regulaminu;
 3. zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące klienta;
 4. utrzymuje nieodpłatnie założone w serwisie konta użytkowników i związane z nimi dane;
 5. blokuje konto użytkownika postępującego wbrew regulaminowi lub łamiącego w sposób rażący zasady współżycia społecznego;
 6. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia dokonywanych w serwisie transakcji oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.

2. Usługodawca może dokonać zmiany regulaminu. Zmiana ma skutek tylko do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych po jej dokonaniu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w serwisie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez klienta, w tym w szczególności warunków umowy zawartej z nim przed dokonaniem zmiany.

§ 4.  1. Odwiedzający, w celu poprawnego korzystania z serwisu, powinien używać urządzenia elektronicznego:

 1. z dostępem do szerokopasmowego Internetu, o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
 2. na którym zainstalowano i poprawnie skonfigurowano:
 1. przeglądarkę internetową, w szczególności Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari, w której uruchomiono obsługę plików cookies;
 2. aplikację Skype, o ile charakter danej usługi płatnej wymaga użycia tej aplikacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwisu, wynikające z niedostatecznych warunków technicznych urządzenia odwiedzającego.

§ 5. 1. Odwiedzający może:

 1. utworzyć konto w serwisie po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego treści, poprzez:
 1. wypełnienie formularza rejestracji następującymi swoimi prawdziwymi danymi: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło;
 2. wybranie opcji założenia konta podczas składania zamówienia w serwisie, a następnie uzupełnienie wymaganych danych: nazwy użytkownika i hasła;
 1. zamówić subskrypcję nieodpłatnego newsletteru usługodawcy poprzez zaznaczenie właściwej opcji w serwisie;
 2. zrezygnować z subskrypcji newsletteru usługodawcy poprzez zgłoszenie mu takiego żądania;
 3. wybrać ofertę umieszczoną w serwisie i dokonać jej zakupu, przy czym, jeżeli nie jest użytkownikiem, obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe.

§ 6. 1. Utworzenie konta w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych funkcji serwisu.

2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego żądania usługodawcy.

3. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie zgromadzonych w serwisie danych użytkownika podanych podczas rejestracji.

4. Skutek, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpi w zakresie danych, które dotyczą dokonanych przez użytkownika transakcji w serwisie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawarta z użytkownikiem.

§ 7. 1. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie jest dozwolone tylko w zakresie własnego użytku.

2. Cytowanie i innego rodzaju rozpowszechnianie treści umieszczonych w serwisie może nastąpić tylko wraz z wyraźnym i precyzyjnym wskazaniem pochodzenia treści źródłowej.

3. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie, wykraczające poza dozwolony własny użytek osobisty odwiedzającego, szczególnie sprzedaż lub czerpanie korzyści majątkowej jest zabronione, chyba że usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę.

4. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8. Ilekroć w regulaminie mowa o zgłoszeniu żądania usługodawcy, bez wskazania konkretnej formy, zgłoszenia należy dokonać poprzez wiadomość elektroniczną nadaną na adres agata@komunikatywnie.pl albo listem polecony na adres siedziby usługodawcy.

Rozdział 3

Warunki sprzedaży na odległość usługi płatnej i jej świadczenia drogą elektroniczną

§ 9. 1. Ceny ofert umieszczonych w serwisie wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Cena za usługę płatną w serwisie powinna zostać uiszczona niezwłocznie za pomocą dostępnego w serwisie kanału płatności DotPay. Inna forma uiszczenia ceny możliwa jest po zgłoszeniu usługodawcy takiego żądania.

3. Nieuiszczenie ceny niezwłocznie albo we wskazanym przez usługodawcę innym terminie powoduje anulowanie transakcji.

§ 10. 1. Zakupu usługi płatnej w serwisie może dokonać użytkownik i osoba niebędąca użytkownikiem.

2. Po dokonaniu przez klienta wyboru oferty usługi płatnej w serwisie, oferta zostaje przeniesiona do koszyka.

3. W celu zakupu wybranej usługi płatnej, należy zatwierdzić wybór i wypełnić formularz osobowy, chyba że klient dokonuje zakupu jako użytkownik.

§ 11. 1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przed zawarciem
z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość.

2. Po zapoznaniu się z regulaminem, klient przez wybranie właściwej opcji oświadcza, że rozumie jego treść i akceptuje bez zastrzeżeń (zaakceptowanie regulaminu).

3. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta po dokonaniu przez klienta wyboru oferty, zaakceptowaniu regulaminu i ostatecznym potwierdzeniu woli dokonania transakcji, choćby nie zapłacił jeszcze ceny.

4. Faktura jest wystawiana jedynie na żądanie klienta.

§ 12. Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z usługodawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu albo uzyskania do niego dostępu, z zastrzeżeniem § 13.

2. W celu odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: agata@komunikatywnie.pl

3. Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony produkt sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Obowiązek i koszt dostawy zwracanego produktu obciążą klienta.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego produktu, wynikające z jego używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu.

§ 13. 1. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość jest cyfrowy produkt płatny, klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, uzyskuje do dostęp do produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że przez wybór właściwej opcji oświadczy, że zrzeka się prawa odstąpienia od umowy i chce uzyskać dostęp do zakupionej treści od razu.

§ 14. 1. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość jest inny produkt płatny, klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród wariantów wskazanych w serwisie i ponosi jej koszt, chyba że z przedstawionej oferty wynika, że koszt dostawy ponosi usługodawca.

2. Wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą nadania przesyłki do klienta.

§ 15. 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.

2. Usługodawca odpowiada przed klientem za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady produktu, o której mowa w ust. 2, klient może odstąpić od umowy albo żądać:

1) wymiany produktu na wolny od wad inny produkt takiego samego rodzaju;

2) usunięcia wady;

3) obniżenia ceny.

4. W celu skorzystania z rękojmi, klient powinien poinformować usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: nikola@komunikatywnie.pl

5. Usługodawca zobowiązany jest ustosunkować się do żądania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

§ 16. 1. W przypadku usług o charakterze wsparcia emocjonalnego, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy z okoliczności podanych przez klienta wynika, że niezbędne jest przeprowadzenie wobec niego konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej lub u innego specjalisty, usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, klientowi przysługuje zwrot osiemdziesięciu procent ceny, zaś pozostała jej część pokrywa wynagrodzenie za analizę przypadku klienta.

3. Osoba realizująca usługę o charakterze wsparcia emocjonalnego, w miarę możliwości, proponuje klientowi przekierowanie na konsultację do konkretnie wskazanego specjalisty.

Rozdział 4

Ochrona danych osobowych

§ 17. 1. Administratorem danych osobowych odwiedzającego jest usługodawca.

2. Dane osobowe w serwisie przetwarzane są w celu:

1) doręczenia newslettera;

2) zawarcia i wykonania umowy;

3) spełnienia obowiązków podatkowych lub księgowych;

4) obsługi potencjalnego klienta w związku z zamiarem dokonania zakupu w serwisie;

5) ustalenia roszczeń zawiązanych z umowami zawieranymi w serwisie i ich dochodzenia;

6) identyfikacji klienta powracającego i zaprezentowania mu oferty serwisu.

3. Dane osobowe zgromadzone w serwisie, w zamiarze realizacji celów, o których mowa w ust. 2, i jedynie w niezbędnym zakresie, mogą być udostępnione:

1) przedsiębiorcy realizującemu dostawę zamówienia do klienta;

2) instytucjom władzy publicznej;

3) obsłudze podatkowo-księgowej;

4) kancelarii prawnej;

5) dostawcy systemu mailingowego;

6) dostawcy usługi na serwerze, w tym podmiotom dostarczającym narzędzia serwisu, z którymi dostawca zawarł oddzielną umowę.

4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w związku z przechowywaniem danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, na serwerach znajdujących się w tym kraju.

5. Dane osobowe odwiedzających są przechowywane przez usługodawcę przez cały czas funkcjonowania serwisu, chyba że właściciel tych danych zażądał wcześniej ich usunięcia. § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Każdy, kogo dane osobowe są zgromadzone w serwisie, ma prawo żądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

§ 19. Usługodawca wykorzystuje w serwisie pliki cookies w ramach przyjętej polityki prywatności dostępnej pod adresem: komunikatywnie.pl/prywatnosc

§ 20. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 21. Do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie regulaminu stosuje się poprzedni regulamin z dnia 15 lipca 2017 roku, którego treść pozostaje dostępna w serwisie.

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2021