REGULAMIN SKLEPU internetowego „Świadoma Komunikacja”

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Aktualizacja: 01.01.2023

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu komunikatywnie.pl zwanego dalej „serwisem” oraz warunki sprzedaży usług i ich świadczenia drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę Świadoma Komunikacja Agata Baryła, pl. Hołdu Pruskiego 8/403a; 70-550 Szczecin; NIP: 955 106 89 49, zwanego dalej „usługodawcą”.

§ 2. Ilekroć w regulaminie użyto wyrażenia:

 1. klient – oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której mocą ustawy przyznano zdolność prawną, dokonującą transakcji z usługodawcą przez złożenie zamówienia usługi płatnej oferowanej w serwisie i zawarcie z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość;
 2. użytkownik – oznacza osobę korzystająca z serwisu, używająca do tego celu konta utworzonego w serwisie na podstawie regulaminu;
 3. odwiedzający – oznacza klienta, użytkownika i inną osobę wyświetlającą serwis;
 4. usługa płatna – oznacza cyfrowy produkt płatny i inny produkt płatny oferowany w serwisie;
 5. cyfrowy produkt płatny – oznacza oferowaną w serwisie odpłatną, zupełnie cyfrową treść, w szczególności w postaci e-booka, konsultacji on-line lub innego nagrania obrazu i dźwięku, takiego jak szkolenie lub kurs, przesłaną do klienta drogą elektroniczną na wykorzystywane przez niego urządzenie elektroniczne, do której klient uzyskuje dostęp po zawarciu z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość i wpłaceniu ceny;
 6. inny produkt płatny – oznacza oferowany w serwisie odpłatny towar, inny niż cyfrowy produkt płatny;
 7. darmowa treść – treść serwisu udostępniona odwiedzającym nieodpłatnie.
 8. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Koszyk – usługa elektroniczna udostępniana Klientowi polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia Treści i Usług Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych zawarcia Umowy
 10. Promocje – Szczególne warunki zawarcia umowy proponowane przez Świadoma komunikacja w określonym konkretnie czasie konkretnie z których Klient może skorzystać na określonych przez Świadomą komunikację zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.
 11. Cena Początkowa – pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie
 12. Cena Ostatnia Najniższa – najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 13. Cena Promocyjna – cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez świadomą komunikację Promocji.

§ 3

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Zawarcie Umowy ze Świadoma Komunikacja Agata Baryła oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa w sieci (np. programy antywirusowe).
 5. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a)  podawania w wypełnianych w Sklepie formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

b)  korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;

c)  niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d)  nieumieszczania treści o charakterze nieuprawnionym takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e)  niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;

f)  niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

g)  terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

h) Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

§ 4 Promocje

 1. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.
 2. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Świadoma Komunikacja Agata Baryła oznacza, dany Produkt w widoczny i czytelny sposób jako ofertę promocyjną.
 3. W celu umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Świadoma Komunikacja podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z jego Produktu.

§ 5 Zasady publikacji treści na stronie

 1. Wyświetlanie treści klient może sortować według własnego uznania i potrzeb zgodnie z dostępnymi funkcjami wyszukiwania.
 2.  Domyślne sortowanie produktów widoczne na stronie może odzwierciedlać poziom popularności wyszukiwań produktów na naszej stronie.
 3. Na treści prezentowane użytkownikowi strony może wpływać podobieństwo preferencji i zachowań innych użytkowników serwisu oraz kwestia dopasowania wyników wyszukiwania do zapytania.

§ 6 Opinie prezentowane na stronie

 1. Prezentowane na stronie opinie są przez nas weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały z nami lub korzystają z naszych produktów. Opinię otrzymujemy w formie wiadomości e-mail, w ramach wiadomości na profilach, które prowadzimy w social mediach i opinie Google.
 2. Weryfikacja opinii polega na sprawdzeniu w naszej bazie czy wystawiający opinię jest naszym Klientem. Kontaktujemy się z osobami, które wystawiły opinię z podziękowaniem czy prośbą o zgodę na publikację opinii. Opinii, których nie możemy zweryfikować, nie publikujemy na  stronie.
 3. Prezentujemy wybrane opinie, które najlepiej oddają zasady współpracy i dają Ci najwięcej informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu czy współpracy ze nami.
 4. Nie traktujemy opinii jako waluty, w żaden sposób nie są one wykorzystywane w ramach barteru i sponsoringu.

§ 7 Personalizacja oferty

 1. Świadoma komunikacja umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Produktów (sprzedaż Produktów fizycznych, przeprowadzenie Szkolenia/ udostępnienie Treści czy Usług cyfrowych ) poprzez stronę Sklepu.
 2. Podstawowe cechy Produktu oraz specyfikacja są opublikowane na stronie produktowej każdego Produktu w e-Sklepie.
 3. Świadoma komunikacja może stosować personalizację ceny (ustalonej na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych w ramach profilowania o czym za każdym razem Informuje klienta, którego personalizacja dotyczy.

Rozdział 2

Warunki korzystania z serwisu

§ 1. Usługodawca:

 1. utrzymuje serwer, na którym funkcjonuje serwis, gromadzi w nim dane w zakresie koniecznym do realizowania celów serwisu, udostępnia odwiedzającemu darmowe treści oraz umożliwia klientom dokonanie transakcji w serwisie i zawarcie umowy sprzedaży na odległość usług oferowanych w serwisie;
 2. prowadzi sprzedaż detaliczną i świadczy na rzecz klienta zakupioną przez niego usługę zgodnie z treścią przedstawionej w serwisie oferty i postanowieniami regulaminu;
 3. zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące klienta;
 4. utrzymuje nieodpłatnie założone w serwisie konta użytkowników i związane z nimi dane;
 5. blokuje konto użytkownika postępującego wbrew regulaminowi lub łamiącego w sposób rażący zasady współżycia społecznego;
 6. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia dokonywanych w serwisie transakcji oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.

2. Usługodawca może dokonać zmiany regulaminu. Zmiana ma skutek tylko do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych po jej dokonaniu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w serwisie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez klienta, w tym w szczególności warunków umowy zawartej z nim przed dokonaniem zmiany.

§ 2.  Poprawność użytkowania serwisu

 1. Odwiedzający, w celu poprawnego korzystania z serwisu, powinien używać urządzenia elektronicznego:

  1. z dostępem do szerokopasmowego Internetu, o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; na którym zainstalowano i poprawnie skonfigurowano:
  2. przeglądarkę internetową, w szczególności Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari, w której uruchomiono obsługę plików cookies;
  3. aplikację Skype, ZOOM, o ile charakter danej usługi płatnej wymaga użycia tej aplikacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z serwisu, wynikające z niedostatecznych warunków technicznych urządzenia odwiedzającego.

§ 3. Odwiedzający może:

 1. utworzyć konto w serwisie po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego treści, poprzez:
 2. wypełnienie formularza rejestracji następującymi swoimi prawdziwymi danymi: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło;
 3. wybranie opcji założenia konta podczas składania zamówienia w serwisie, a następnie uzupełnienie wymaganych danych: nazwy użytkownika i hasła;
 1. zamówić subskrypcję nieodpłatnego newslettera usługodawcy poprzez zaznaczenie właściwej opcji w serwisie;
 2. zrezygnować z subskrypcji newslettera usługodawcy poprzez zgłoszenie mu takiego żądania;
 3. wybrać ofertę umieszczoną w serwisie i dokonać jej zakupu, przy czym, jeżeli nie jest użytkownikiem, obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe. 

§ 6.  Dobrowolność użytkowania serwisu: 

1. Utworzenie konta w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych funkcji serwisu.

2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego żądania usługodawcy. 

3. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie zgromadzonych w serwisie danych użytkownika podanych podczas rejestracji.

4. Skutek, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpi w zakresie danych, które dotyczą dokonanych przez użytkownika transakcji w serwisie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawarta z użytkownikiem.

§ 7. Korzystanie z treści publikowanych w serwisie Świadoma komunikacja

1. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie jest dozwolone tylko w zakresie własnego użytku.

2. Cytowanie i innego rodzaju rozpowszechnianie treści umieszczonych w serwisie może nastąpić tylko wraz z wyraźnym i precyzyjnym wskazaniem pochodzenia treści źródłowej. 

3. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie, wykraczające poza dozwolony własny użytek osobisty odwiedzającego, szczególnie sprzedaż lub czerpanie korzyści majątkowej jest zabronione, chyba że usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. 

4. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8. Ilekroć w regulaminie mowa o zgłoszeniu żądania usługodawcy, bez wskazania konkretnej formy, zgłoszenia należy dokonać poprzez wiadomość elektroniczną nadaną na adres agata@komunikatywnie.pl albo listem polecony na adres siedziby usługodawcy.

Rozdział 3

Warunki sprzedaży na odległość usługi płatnej i jej świadczenia drogą elektroniczną

§ 1. Ceny i płatności

1. Ceny ofert umieszczonych w serwisie wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Cena za usługę płatną w serwisie powinna zostać uiszczona niezwłocznie za pomocą dostępnego w serwisie kanału płatności DotPay. Inna forma uiszczenia ceny możliwa jest po zgłoszeniu usługodawcy takiego żądania.

3. Nieuiszczenie ceny niezwłocznie albo we wskazanym przez usługodawcę innym terminie powoduje anulowanie transakcji

4.  Zakupu usługi płatnej w serwisie może dokonać użytkownik i osoba niebędąca użytkownikiem.

5. Po dokonaniu przez klienta wyboru oferty usługi płatnej w serwisie, oferta zostaje przeniesiona do koszyka.

6. W celu zakupu wybranej usługi płatnej, należy zatwierdzić wybór i wypełnić formularz osobowy, chyba że klient dokonuje zakupu jako użytkownik.

§ 2. Obowiązek zapoznani się z zasadami i regulaminami usług

1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przed zawarciem
z usługodawcą umowy sprzedaży na odległość. 

2. Po zapoznaniu się z regulaminem, klient przez wybranie właściwej opcji oświadcza, że rozumie jego treść i akceptuje bez zastrzeżeń (zaakceptowanie regulaminu).

3. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta po dokonaniu przez klienta wyboru oferty, zaakceptowaniu regulaminu i ostatecznym potwierdzeniu woli dokonania transakcji, choćby nie zapłacił jeszcze ceny.

4. Faktura jest wystawiana jedynie na żądanie klienta.

§ 3 Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z usługodawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu albo uzyskania do niego dostępu, z zastrzeżeniem § 4.

2. W celu odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: agata@komunikatywnie.pl

3. Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony produkt sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Obowiązek i koszt dostawy zwracanego produktu obciążą klienta.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego produktu, wynikające z jego używania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania produktu.

§ 4. 1. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość jest cyfrowy produkt płatny, klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, uzyskuje do dostęp do produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że przez wybór właściwej opcji oświadczy, że zrzeka się prawa odstąpienia od umowy i chce uzyskać dostęp do zakupionej treści od razu.

§ 5. 1. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość jest inny produkt płatny, klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród wariantów wskazanych w serwisie i ponosi jej koszt, chyba że z przedstawionej oferty wynika, że koszt dostawy ponosi usługodawca. 

2. Wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą nadania przesyłki do klienta.

§ 6. 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.

2. Usługodawca odpowiada przed klientem za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady produktu, o której mowa w ust. 2, klient może odstąpić od umowy albo żądać:

1) wymiany produktu na wolny od wad inny produkt takiego samego rodzaju;

2) usunięcia wady;

3) obniżenia ceny.

4. W celu skorzystania z reklamacji, klient powinien poinformować usługodawcę o takim zamiarze w formie pisemnej albo przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu i nadanie go listem poleconym na adres siedziby usługodawcy,  drogą elektroniczną na adres: agata@komunikatywnie.pl lub pod numerem telefonu 0048 502 241 116

5. Usługodawca zobowiązany jest ustosunkować się do żądania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

§ 7. Odpowiedzialność zawodowa

1. W przypadku usług o charakterze wsparcia emocjonalnego, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy z okoliczności podanych przez klienta wynika, że niezbędne jest przeprowadzenie wobec niego konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej lub u innego specjalisty, usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, klientowi przysługuje zwrot osiemdziesięciu procent ceny, zaś pozostała jej część pokrywa wynagrodzenie za analizę przypadku klienta.

3. Osoba realizująca usługę o charakterze wsparcia emocjonalnego, w miarę możliwości, proponuje klientowi przekierowanie na konsultację do konkretnie wskazanego specjalisty.

§ 8. Promocje

 1. Świadoma komunikacja oferuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.

Rozdział 4

Ochrona danych osobowych

§ 17. 

1. Administratorem danych osobowych odwiedzającego jest usługodawca.

2. Dane osobowe w serwisie przetwarzane są w celu:

1) doręczenia newslettera;

2) zawarcia i wykonania umowy;

3) spełnienia obowiązków podatkowych lub księgowych;

4) obsługi potencjalnego klienta w związku z zamiarem dokonania zakupu w serwisie;

5) ustalenia roszczeń zawiązanych z umowami zawieranymi w serwisie i ich dochodzenia;

6) identyfikacji klienta powracającego i zaprezentowania mu oferty serwisu.

3. Dane osobowe zgromadzone w serwisie, w zamiarze realizacji celów, o których mowa w ust. 2, i jedynie w niezbędnym zakresie, mogą być udostępnione:

1) przedsiębiorcy realizującemu dostawę zamówienia do klienta;

2) instytucjom władzy publicznej;

3) obsłudze podatkowo-księgowej;

4) kancelarii prawnej;

5) dostawcy systemu mailingowego;

6) dostawcy usługi na serwerze, w tym podmiotom dostarczającym narzędzia serwisu, z którymi dostawca zawarł oddzielną umowę.

4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w związku z przechowywaniem danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, na serwerach znajdujących się w tym kraju.

5. Dane osobowe odwiedzających są przechowywane przez usługodawcę przez cały czas funkcjonowania serwisu, chyba że właściciel tych danych zażądał wcześniej ich usunięcia. § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Każdy, kogo dane osobowe są zgromadzone w serwisie, ma prawo żądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 

§ 19. Usługodawca wykorzystuje w serwisie pliki cookies w ramach przyjętej polityki prywatności dostępnej pod adresem:  PRYWATNOŚĆ

§ 20. Treści prezentowane w serwisie mogą stanowić utwór chroniony odpowiednimi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 21 Świadoma komunikacja informuje, że w trakcie Szkoleń (szkolenia, sesje coachingowe, warsztaty, sesje online itp) może utrwalać wizerunek uczestników, na co Klient wyraża zgodę składając zamówienie na Szkolenie. Wizerunek utrwalony w postaci fotografii, filmów, ścieżek dźwiękowych Świadoma komunikacja może wykorzystać, w dowolny sposób a m.in przez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, w celach promocyjnych lub reklamowych Sklepu lub sprzedawanych Produktów, Szkoleń. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail agata@komunikatywnie.pl

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 21. Do sytuacji i zdarzeń rozpoczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie regulaminu stosuje się poprzedni regulamin z dnia 15 lipca 2017 roku, którego treść pozostaje dostępna w serwisie.

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2022r.

FORMULARZ REKLAMACJI- DO POBRANIA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY- DO POBRANIA