Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną serwisu komunikatywnie.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu prawnego komunikatywnie.pl („Serwis”), przez Użytkowników Serwisu a także określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Świadoma Komunikacja Agata Baryła,  jak również zasady realizacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawierania umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość oraz zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Operatorem serwisu umieszczonego pod adresem komunikatywnie.pl, a także dostarczającym usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu jest Świadoma Komunikacja Agata Baryła,
 5. Świadoma Komunikacja Agata Baryła, pl Hołdu Pruskiego 8/403 a, 70-550 Szczecin, NIP 955 106 89 49 REGON: 812620323 („Operator”).
 6. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu należy wysyłać na adres e-mail agata@komunikatywnie.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
 7. Świadoma Komunikacja Agata Baryła, pl Hołdu Pruskiego 8/403 a, 70-550 Szczecin, NIP 955 106 89 49
 8. Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest korzystanie z komputera z poprawnie skonfigurowanymi przeglądarkami internetowymi, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zalecanie jest włączenie obsługi cookies.

§2 Definicje

W niniejszym Regulaminie użyto następujących definicji, które rozumieć należy w sposób wskazany poniżej:

 1. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści serwisu komunikatywnie.pl
 2. Konto, Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, wymagające uprzedniego zarejestrowania się przez Użytkownika, konto pozwalające na korzystanie przez Użytkownika z udzielonego mu dostępu do Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 3. „Informacja handlowa” – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 4. OperatorŚwiadoma Komunikacja Agata Baryła, pl Hołdu Pruskiego 8/403 a, 70-550 Szczecin, NIP 955 106 89 49,  REGON: 812620323, NIP 955 106 89 49
 5. Usługa (dostępna w ramach Usługi Alert Emocjonalne SOS ), szczególna postać Usługi, której dostarczenie zapewnia Operator – obejmująca odpowiedź zawierająca Transportery Emocjonalne na podany problem. Jest lingwistyczną aranżacją dwóch antagonistycznych przestrzeni : emocjonalnej i logicznej. Łagodzi i usprawnia procesy komunikacyjne pomiędzy tymi obiema przestrzeniami. W ramach Usługi doskonalimy i poprawiamy indywidualne projekty życia Użytkownika. Wszystko, czego doświadczamy jest opisane słowami. Każda  myśl, jest skatalogowana za pomocą słów, zanim transformuje w czyn.
 6. Pobierz nasze ebooki” – usługa umożliwiająca uzyskanie dostępu do e-booków, po podaniu przez Użytkownika e-maila, na który e-book lub link umożliwiający pobranie e-booka zostanie wysłany,
 7. „Newsletter” – usługa świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na wysyłaniu zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. „newslettera” na podany przez Użytkownika adres elektroniczny,
 8. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 9. „Usługi” – świadczone przez Operatora bezpośrednio lub zapewniane przez Operatora na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 10. „Użytkownik” – pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta Usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną.
 11. „Psycholingwistyka” – nauka zajmująca się procesami psychologicznymi związanymi z przetwarzaniem informacji językowych przez człowieka.
 12. „Uzasadniona odmowa udzielenia konsultacji” – obejmuje przyczyny kwalifikowane jako schorzenia podlegające konsultacjom psychologa, psychiatry, innego specjalisty. Użytkownik otrzymuje wówczas propozycję  przekierowania sprawy do odpowiedniego specjalisty.

§ 3. Usługi Alert Emocjonalne SOS

 1. Usługi świadczone przez Operatora w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Użytkownik może uzyskać  informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Użytkownik może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usługi Alert Emocjonalne SOS, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z podanym w Serwisie cennikiem usług.
 4. Płatności za Usługi płatne dokonywane mogą być przelewem tradycyjnym bądź za pomocą systemu płatności Dotpay.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psycholingwistyka.
 6. Serwis komunikatywnie.pl oferuje następujące formy usług:
  • konsultacje w formie audio-video indywidualne
  • konsultacje w formie porad tekstowych/wiadomości email
  • kursy i szkolenia online
  • kursy i szkolenia stacjonarne
  • prowadzenie social media
  • przygotowanie strategii marketingowych
  • rebranding strony internetowej
  • odpłatne/nieodpłatne autorskie poradniki, nagrania mp3, e-booki

§ 4. Warunki techniczne

 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis komunikatywnie.pl wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.
 2. Użytkownik musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.
 3. Użytkownik musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).
 4. Użytkownika musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video.

§ 5. Forma świadczenia usługi Alert Emocjonalne SOS

 1. Świadczenie usług przez Operatora na rzecz Użytkownika może nastąpić przez jedną z form komunikacji: wiadomość lub videorozmowa internetowa.
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Użytkownika.
 3. Użytkownik dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług  potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Operatora w opisie poszczególnych form komunikacji.
 4. Operator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi przez Psycholingwistyka na mail od Użytkownika w czasie maksymalnym wynoszącym 2 dni robocze od momentu otrzymania wiadomości

§ 6. Zawarcie umowy

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Użytkownika niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym  przez Użytkownika niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Użytkownika poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 3. Dokonanie powyższych czynności przez Użytkownika  umożliwi Operatorowi  utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Operator  może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy Operatora.
 4. Utworzenie konta Użytkownika powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 5. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym  zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Użytkownika  czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Operatora, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 6. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika jako podmiotu diagnozowania psycholingwistycznego zgody na świadczenie tych usług.
 7. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 72 godziny przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.
 8. Użytkownikowi, który nie pojawił się na videorozmowie bez uprzedniego jej odwołania z zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.
 9. Użytkownik, który nie dostarczył potwierdzenia przelewu tradycyjnego za wybraną usługę video rozmowy z minimalnym wyprzedzeniem 48 h spotkanie zostaje anulowane

§ 7. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Użytkownik z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczana za pomocą kanału płatności DotPay dostępnego za pośrednictwem serwisu.
 4. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z administratorem serwisu pod adresem: komunikatywnie.pl
 5. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora.
 7. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Operator  nie ma obowiązku świadczenia usługi  na rzecz Użytkownika w ramach zawartej umowy.
 8. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Operatora.
 9. Operator zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 10. Operator wystawi na żądanie Użytkownika rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Użytkownika danych niezbędnych do jego wystawienia.
 11. W przypadku nieobecności Użytkownika przez pierwsze 15 minut spotkania Psycholingwistyk ma prawo anulować spotkanie a Użytkownikowi  nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za spotkanie.
 12. W przypadku uzasadnionej odmowy udzielenia konsultacji, użytkownik otrzymuje zwrot w wysokości 80 % wartości wpłaconej kwoty. @0 % wpłaty stanowi koszt analizy problemu.
 13. W przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 14 istnieje możliwość propozycji przekierowania użytkownika na konsultacje do wskazanego psychologa lub psychiatry.

§8. Prawa i obowiązki stron:

 1. Operator
  • w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  • zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Użytkownikiem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  • kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.
  • ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  • może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w przypadku braku dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia.
  • w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług  w przypadku przekazywania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  • ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  • ma prawo do zablokowania konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  • ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 1.  Użytkownik:
  • ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług  zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
  • może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  • ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Operatora.
  • w przypadku zablokowania konta przez Operatora nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Operatora w formie pisemnej.
  • ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Operatora w formie pisemnej.
  • ponosi odpowiedzialność za efekty wdrażania zalecanych transporterów emocjonalnych.
  • zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Operatora w formie pisemnej.
 1. Wypełnienie przez Użytkownika  formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych w formularzu.

§9. Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Operatora,Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Operatora
  3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Użytkownika będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Operatora.
  4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Operatora.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług  będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 72 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 72 godziny Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.

§11 Konto Użytkownika

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i dotyczy jedynie części Usług zapewnianych przez Serwis. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może być uzależnione od założenia Konta.
 2. W przypadku, jeśli rejestracja Konta będzie się wiązała ze świadczeniem konkretnych usług drogą elektroniczną, wymagających założenia Konta, – Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, składając oświadczenie woli o zapoznaniu się z Regulaminem, składać będzie jednocześnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§12 Dane osobowe

 1. Wszędzie tam gdzie funkcjonalność taka zostanie zapewniona i gdzie dane przekazywane przez Użytkownika będą danymi osobowymi, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, – składa oświadczenie woli, w zakresie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody (w różnych zakresach w poszczególnych częściach Serwisu) na:
  1. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Operatora,
  2. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora,
  4. przekazywanie dotyczących go danych osobowych na rzecz innych podmiotów, z którymi Operator współpracuje w zakresie działań reklamowych lub marketingowych,
  5. przesyłania informacji handlowych przez Operatora a także inne podmioty współpracujące z Operatorem na podstawie odpowiednich umów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 1. Podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz przy korzystaniu z poszczególnych Usług, Użytkownik może zostać poproszony o pozostawienie danych, które mogą obejmować:
  1. adres elektroniczny;
  2. imię i nazwisko lub nazwę,
  3. adres zamieszkania lub siedzibę,
  4. nr telefonu;
  5. nr NIP, REGON lub nr KRS;
  6. nr PESEL;
 1. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkowników dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 4 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Regulaminem.
 2. Operator nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Użytkownika danych, w tym m.in. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może poprzez zmianę ustawień urządzenia z którego korzysta dokonać zmiany powodującej nie zapisywanie w tym urządzeniu plików cookies.

§13 Ceny, sposoby płatności, faktury VAT, zgoda na rozpoczęcie świadczenia usług przed terminem zastrzeżonym dla prawa odstąpienia  

 1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.
 2. Usługa może zostać opłacona: za pomocą przelewu bankowego, za pomocą przekazu pocztowego, za pomocą SMS – o ile w ramach danej Usługi opcja taka jest dostępna.
 3. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury i przesłania jej na podany adres e-mail.
 4. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać dane, niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług objętych niniejszym Regulaminem przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym po spełnieniu świadczenia przez Operatora nie przysługuje Użytkownikowi/ konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o prawach konsumenta

§14 Prawa autorskie do treści zamieszczonych w Serwisie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Operatora lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Operatora żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Świadoma Komunikacja Agata Baryła  z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 3. Wykupienie przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej, tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Operatora prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 4. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Użytkownik nie ma prawa do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jak i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Operatora,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
  5. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Operatora podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
  8. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Operatora,
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Operatora, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

§15 Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się informacjami lub poradami udostępnianymi w ramach usług.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej. Operator niezwłocznie po ustaniu siły wyższej wznowi świadczenie usług i odpowiednio wydłuży czas na korzystanie z usługi uwzględniający okres zaistniałej przerwy, a jeżeli nie będzie to możliwe dokona zwrotu odpowiedniej części pobranego od Użytkownika wynagrodzenia, za czas gdy Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. Jeżeli na skutek przerwy w działaniu Serwisu Użytkownik nie mógł skorzystać z usługi, która jest odpłatna, w takim wypadku Operator po wznowieniu pracy Serwisu umożliwi korzystanie z tej usługi w takim zakresie, aby zaistniała przerwa nie była wliczona do odpłatności za taką Usługę.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, w tym w szczególności materiałami redakcyjnymi, informacjami, a także wzorami dokumentów.
 6. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z usług płatnych Serwisu, lub miałaby skutkować koniecznością zapłaty za usługę, które wcześniej nie była usługą płatną Operator poinformuje Użytkownika o tych zmianach w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z takimi zmianami przed rozpoczęciem świadczenia usług płatnych poprzez przesłanie treści zmienionego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Serwisu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika, co wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty po takiej zmianie lub ograniczeniem korzystania z usługi płatnej już wykupionej przez Użytkownika, zmiana taka nie wchodzi w życie do chwili jej zaakceptowania przez Użytkownika lub do zakończenia świadczenia usługi płatnej.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu w zakresie usług bezpłatnych użytkownik w razie zmiany Regulaminu, ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z usługi bezpłatnej po zmianie Regulaminu uznaje się za przyjęcie zmiany i akceptację nowych postanowień Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnianie hasła dostępu do Konta lub Usług osobom trzecim,
  3. naruszenia przez Użytkownika bezpieczeństwa Serwisu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Do korzystania z usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Aktualizacja z dnia  01.01.2023 r.