НАЛОГИ В ПОЛЬШЕ. PODATKI W POLSCE 

НАЛОГИ В ПОЛЬШЕ

Все, кто работает в Польше и не важно резидент Вы этой страны или другой, то Вы платите налог.
Если вы живёте и работаете в Польше больше 183 дней, то вы считаетесь резидентом этой страны, соответственно, если меньше, то вы нерезидент.

  • PIT-11 – это документ, который получает каждый легально трудоустроен работник в Польше от своего работодателя (для резидента)
  • PIT-37 – это налоговая декларация о доходах, которую вы должны заполнить и подать в Urząd Skarbowy в Польше
  • PIT-O – это декларация на получения льгот на ребёнка (1-2 ребенка – 1 112,04 злотых за каждого, 3 детей – 1 112,04 злотых за первых двух детей и 2 000,04 злотых за третьего, 4 детей – за первых трех аналогично предыдущему пункту, за четвертого – 2 700 злотых, 5 и более детей – четверо первых по аналогии с предыдущим пунктом, далее по 2 700 злотых за каждого следующего)
  • ZAP-3 – Декларация заполняется для того, чтобы налог был перечислен на банковскую карту
  • IFT-1 и IFT-1R – это типы налоговой декларации, подаваемые в том случае, если иностранец, получающий доход в Польше, является нерезидентом Польши. Все кто получает IFT, не могут вернуть свой налог в Польше и декларацию PIT-37 заполнять не нужно.

Для заполнения PIT нужно иметь PESEL или NIP

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Начиная с 2019 года, в рамках услуги “Твой e-PIT” Urząd skarbowy автоматически заполняет налоговые декларации по формам PIT-37 и PIT-38. Налогоплательщику остается только сверить данные.

В электронной версии показания расчёта налогов доступны с февраля по 30 апреля. Позже они отправляются в налоговые органы.

В течение этого времени каждый налогоплательщик может просмотреть свою декларацию в системе и внести любые изменения, например, если налогоплательщик пользуется какой то льготой.

В свою очередь, человек будет принимать самостоятельное решение, использовать такое заявление или нет.

Переплаченные деньги за налог должны вернуть в течение 45 дней с момента подачи декларации

Отчёт по налогам нужно делать обязательно, особенно, если собираетесь жить в Польше.

 

PODATKI W POLSCE 

Każdy, kto pracuje w Polsce i nie ma znaczenia, czy jesteś rezydentem tego kraju, czy innego, wówczas płacisz podatek. Jeśli mieszkasz i pracujesz w Polsce dłużej niż 183 dni, to jesteś uważany za rezydenta tego kraju, odpowiednio, jeśli mniej, to jesteś nierezydentem.

  • PIT-11 to dokument, który każdy legalnie zatrudniony pracownik w Polsce otrzymuje od swojego pracodawcy (dla rezydenta) 
  • PIT-37 to zestawienie podatkowe, które należy wypełnić i przesłać do Urzędu Skarbowego w Polsce
  • PIT-O to deklaracja świadczeń dla dziecka (1–2 dzieci – 1 112,04 zł na każde, 3 dzieci – 1 112,04 zł na pierwsze dwoje dzieci i 2 000,04 zł na trzecie, 4 dzieci – dla pierwszych trzech podobnie jak w poprzednim akapicie, dla czwartego – 2700 złotych, 5 lub więcej dzieci – pierwszych czterech analogicznie do poprzedniego akapitu, a następnie dla każdego następnego 2700 złotych)
  • ZAP-3 – Deklaracja jest wypełniana, aby podatek został przeniesiony na kartę bankową
  • IFT-1 i IFT-1R to rodzaje deklaracji podatkowych składanych, jeżeli cudzoziemiec, który osiąga dochód w Polsce, nie jest rezydentem w Polsce. Każdy, kto otrzyma IFT, nie może zwrócić podatku w Polsce i nie trzeba wypełniać deklaracji PIT-37.

Aby wypełnić PIT, musisz mieć PESEL lub NIP

 ZMIANA W PRAWIE

Począwszy od 2019 r., W ramach usługi „Twój e-PIT” Urząd skarbowy będzie automatycznie wypełniał deklaracje podatkowe zgodnie z formularzami PIT-37 i PIT-38. Podatnik może jedynie zweryfikować dane.

W wersji elektronicznej odczyty obliczeń podatkowych są dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia. Później są one wysyłane do organów podatkowych.

W tym czasie każdy podatnik może przeglądać swoją deklarację w systemie i dokonywać zmian, na przykład, jeśli podatnik korzysta z jakiegoś rodzaju przywileju.

Z kolei osoba podejmie niezależną decyzję, czy zastosować takie oświadczenie, czy nie.

Nadpłacone pieniądze podatkowe należy zwrócić w ciągu 45 dni od daty złożenia deklaracji

Należy sporządzić raport podatkowy, zwłaszcza jeśli zamierzasz mieszkać w Polsce

 

Меня зовут Надежда Дидур. Год назад решили с семьёй изменить жизнь и теперь живём с мужем и детками в Польше. Сейчас в Польше занимаюсь легализацией пребывания иностранцев. Создала свою группу на FB “Права иностранцев в Польше”, где каждый участник может получить профессиональную юридическую помощь и найти ответы на свои вопросы.В Украине имею опыт работы в кадровом делопроизводстве около 10 лет, работала в государственных структурах (а именно в Министерстве культуры и туризма, Киевская районная государственная администрация), так же работала в HR-отделе в крупнейшем туроператоре “Join up!”, была заместителем редактора журнала “Кадровая практика”.

Nazywam się Nadia Didur. Rok temu postanowiliśmy zmienić swoje życie z rodziną, a teraz mieszkamy z mężem i dziećmi w Polsce. W Polsce pomagam legalizować pobyty cudzoziemców. Utworzyłam własną grupę w FB „Prawa cudzoziemców w Polsce”, gdzie każdy uczestnik może uzyskać profesjonalną pomoc prawną i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Na Ukrainie mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR/kadrowa) od około 10 lat, pracowałam w agencjach rządowych (mianowicie w Ministerstwie Kultury i Turystyki, regionalna państwowa administracja miasta Kijów), pracowałam również w dziale HR w największym touroperatorze „Join up!”, również byłam zastępcą redaktora magazynu „Personnel Practice”.