Jak dostać alimenty z zagranicy?

Bardzo wielu naszych rodaków wyjeżdża, by szukać szczęścia w takich krajach, jak Wielka Brytania, Holandia, czy Norwegia, a w Polsce zostają ich rodziny.

Warto więc wiedzieć, co robić, gdy rodzic dziecka wyjedzie za granicę i nie chce płacić alimentów.

Uwaga! Warto spróbować je wyegzekwować, bo procedura jest bezpłatna, a w jej przeprowadzeniu zawsze pośredniczy polski sąd. Zapłacić trzeba jedynie za wydanie dokumentów – np. odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku krajów spoza UE).

Co trzeba zrobić, by wyegzekwować alimenty z zagranicy?

Pierwszym krokiem (najczęściej jest on już wykonany) jest uzyskanie w Polsce wyroku sądowego przyznającego alimenty. Kolejny krok (gdy rodzic płacący alimenty przebywa w kraju UE) to złożenie wniosku o poszukiwanie dłużnika i odpowiednich dokumentów w wydziale cywilnym sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wierzyciela, czyli rodzica opiekującego się dzieckiem.

Wnioski są dostępne w sądach.

Uwaga! To, jakie dokumenty oraz w jakiej liczbie trzeba złożyć wraz z wnioskiem zależne jest od kraju, w którym przebywa dłużnik alimentacyjny, a także od przepisów związanych ze ściganiem alimentów. Najlepiej zapytać o to w sadzie i poprosić o szczegółowy spis tych dokumentów.

Na pewno należy złożyć odpis wyroku/postanowienia o zasądzeniu alimentów z klauzulą prawomocności.

Uwaga! Musi być oryginał, nie kserokopia.

oraz wyliczenie zaległych alimentów.

Inne dokumenty, które mogą być potrzebne:

  • pełnomocnictwo wnioskodawcy udzielone sądowi (podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie musi być potwierdzone notarialnie);
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego potrzebny jest odpis zupełny jego aktu urodzenia);
  • odpis aktu małżeństwa (w przypadku orzeczonego rozwodu – odpis aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie);
  • zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu – jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat (zaświadczenie musi zawierać informacje o planowanym końcu nauki oraz czy uprawniony pobiera stypendium);
  • fotografie osoby uprawnionej do alimentów, a także w miarę możliwości, osoby zobowiązanej do alimentów.

Jak wygląda dalsza procedura egzekucji alimentów z zagranicy?

Polski sąd prześle dokumenty, które upoważniają do przeprowadzenia egzekucji alimentów do właściwej instytucji zagranicznej w państwie pobytu rodzica.

Postępowanie egzekucyjne będzie przeprowadzone na podstawie przepisów, które obowiązują w państwie, w którym przebywa dłużnik alimentacyjny.

Podstawa prawna ścigania zobowiązań alimentacyjnych

Kraje Unii Europejskiej: rozporządzenie rady Wspólnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. UE L z 10 stycznia 2009r.).

Nie obowiązuje ono w Danii.

Inne Państwa: konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r., nr 17, poz. 87).

Przepisy te obowiązują m.in. w Norwegii.

Autor: Arek Czapla


źródło:  Artelis.pl.